člen rodiny
SOLSOL

Zásady zpracování osobních údajů

v souvislosti s užívám služby ALFRED.energy („Zásady“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

 1. SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem v Brně, Zeleného 652/9, PSČ: 616 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 75143 („SOLSOL“ nebo též „my“), jako provozovatel služby ALFRED.energy („Alfred“) a současně správce Vašich osobních údajů;
 2. Alfred je Vám, jako uživateli a současně subjektu osobních údajů („Vy“) přístupná přes tyto webové stránky a mobilní aplikaci ALFRED.energy po přijetí Podmínek užívání služby Alfred („Podmínky užívání“) a splnění dalších podmínek;
 3. Při provozu Alfreda potřebujeme znát a zpracovávat některé Vaše osobní údaje, důrazně však dbáme na jejich ochranu a na ochranu Vašeho soukromí;
 4. Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění („Nařízení GDPR“) a právními předpisy České republiky;
 5. S ohledem na výše uvedené vydáváme tyto Zásady ochrany osobních údajů, jimiž plníme naši informační povinnost, jakožto Správce Osobních údajů, uloženou nám GDPR, vůči Vám, jakožto uživateli Alfreda;

VYDÁVÁ SOLSOL TYTO ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi a následné plnění povinností z něj vyplývajících, tj. poskytování služby ALFRED


   Osobní údaje zpracováváme za účelem:

   1. a) zřízení Vašeho uživatelského účtu u Alfreda
   2. b) registrace a spojení Vaší fotovoltaickou elektrárnou („FVE“) či dalších zařízení s Alfredem
   3. c) využívání služeb Alfreda
   4. d) získávání a zpracování záznamů o činnosti Vaší FVE či dalších zařízení (např. tepelná čerpadla, bojlery, klimatizace)
   5. e) technická podpora Vaší FVE včetně předání informace smluvním partnerům o potřebě provedení servisu Vaší FVE
   6. f) úhrada ceny za služby Alfreda
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správceOsobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich zájmů, například za účelem přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení s nabídkou našich produktů a služeb, ochrana softwaru služby Alfred a našich IT systémů proti jejich zneužití
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností uložených správci zákonemOsobní údaje zpracováváme například z důvodu plnění účetních a daňových povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy.
  • Zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasuOsobní údaje zpracováváme např. za účelem přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení s nabídkou našich produktů a služeb nesouvisejících přímo s Alfredem a dále produktů a služeb našich smluvních partnerů a dalších spolupracujících osob, provádění průzkumů trhu, dotazníků, pro statistické a analytické účely
 2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní údaje, které zpracováváme, rozlišujeme dle následujících kategorií:

  1. Identifikační údaje: zejména jméno, příjmení, datum narození, user ID, které bylo subjektu údajů přidělené Správcem v rámci užívání jeho produktů a služeb, IP adresa, login a heslo k Vašemu uživatelskému účtu;
  2. Kontaktní údaje: adresa pobytu, kontaktní (doručovací) adresa, telefonní číslo, emailová adresa, adresa, na níž se nachází FVE, která má být řízena Alfredem;
  3. Obchodní údaje: fakturační údaje, bankovní spojení, údaje o poskytovaných službách, historie plateb za služby.

  Technické údaje: Údaje o FVE a všech jejích součástí (instalovaný výkon, kapacita baterie, manuální nastavení chytrého řízení, atd.), údaje o distribuci (tarif, povolení přetoků, rezervovaný výkon, atd.), údaje použitých technologií (střídač, baterie, Smart meter, atd), údaje o umístění FVE, technická data o činnosti a provozu Vaší FVE (včetně další údajů o typu a využívání Vaší FVE, údaje o výrobě a spotřebě na lokalitě, dostupný výkon na patě domu, atp.), údaje týkající se komunikace s technickou podporou.

  Analytické a marketingové údaje: informace z průzkumů zpětné vazby, údaje monitoringu uživatelského chování v produktu (heatmapy, anonymizovaná videa z používání aplikace, prokliky v modulech produktu).

 3. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V souvislosti s poskytováním Alfreda využíváme služeb dalších osob, které mají nebo mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, resp. je mohou pro nás přímo zpracovávat („Příjemci“). Těmito Příjemci mohou být zejména:

  • Dodavatelé vývojových a servisních služeb vztahujících se ke službě Alfred;
  • Provozovatelé datového úložiště (cloudové serverové řešení) pro službu Alfred;
  • Poskytovatelé služeb platební brány pro účely plateb za služby;
  • Uživatelé služby Alfred, kterým jste udělili oprávnění přístupu k Vaší FVE a Vašemu uživatelskému účtu u Alfreda;
  • Distributoři elektrické energie pro účely kontroly správného nastavení FVE a připojení do sítě;
  • Obchodníci s elektrickou energií za účelem zapojení FVE do Služeb výkonové rovnováhy;
  • Smluvní partneři provádějící technickou podporu a servis Vaší FVE;
  • Smluvní partneři poskytující mám služby v oblasti účetnictví, daní a právní agendy (zejména dodavatelé účetních služeb, daňoví poradci, advokáti, subjekty vymáhající pohledávky);
  • Pojišťovny a pojišťovací makléři / zprostředkovatelé při řešení pojistných událostí;
  • PR a marketingoví poradci.
 4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, Vašeho uživatelského účtu zřízeného u služby Alfred či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. ve smyslu Nařízení GDPR. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, příp. po dobu trvání Vašeho souhlasu.

 5. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Poskytnutí nám Vašich osobních údajů, s výjimkou případů spadajících pod zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu, je pro nás nezbytné, abychom Vám mohli umožnit využívání služeb Alfreda nebo pokud jejich poskytnutí vyžaduje zákon. V těchto případech je poskytování osobních údajů Vaší povinností. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost uzavření, příp. důvodem pro ukončení, smluvního vztahu, a tedy i využívání služeb Alfreda.

  Osobní údaje mohou být zpracovávány písemně i elektronicky.

  Osobní údaje jsou umístěny na serverech a datových úložištích („uložiště“), které jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou a která jsou udržována a spravována s veškerou nezbytnou odbornou péčí odpovídající charakteru a povaze poskytované služby, v souladu s evropskými a českými právními předpisy.

  Osobní údaje mohou být předávány v rámci EU a za splnění podmínek stanovených právními předpisy, zejména Nařízením GDPR, i do třetí země.

 6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přesto máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.

  Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, pak máte právo na přístup k těmto údajům a dalším informacím (např. o jaké údaje se jedná, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jakým způsobem a po jakou dobu budou údaje zpracovávány a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům), či právo požadovat kopii Vašich osobních údajů.

  Právo na opravu osobních údajů

  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

  Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

  Máte právo po nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky dle Nařízení GDPR, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat, je–li zpracování osobních údajů protiprávní, nebo ukládá-li nám to zákon.

  Právo na omezení zpracování osobních údajů

  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který nám byly Vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými důvody.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, z důvodu týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, protože je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo protože je to nezbytné z důvodu našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, Vaše osobní údaje již nadále nebudeme pro tento účel zpracovávat.

  Právo na přenositelnost osobních údajů

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tj. abychom Vám osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. abychom tyto Vaše osobní údaje předali přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu. Odvolání Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést buď v nastavení Vašeho uživatelského účtu Alfreda nebo na adrese alfred@alfred.energy.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00
  telefon: +420 234 665 111
  ID datové schránky: qkbaa2n
  WWW: https://www.uoou.cz
  E-mail: posta@uoou.cz

 7. COOKIES

  Některé Osobní údaje jsou obsaženy v cookies, které používáme při provozu Alfreda. Podrobnosti o používání cookies jsou uvedeny přímo na webu a mobilní aplikaci Alfred.

 8. ROZHODNÉ PRÁVO

  TYTO Zásady se řídí přímo použitelnými předpisy Evropské unie a právním řádem České republiky.

 9. AKTUALIZACE ZÁSAD

  Tyto Zásady jsme oprávněni průběžně upravovat či aktualizovat.

  Jakékoliv změny Zásad se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění Zásad prostřednictvím služby Alfred. Pokud provedeme takové změny Zásad, které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu, příp. bude-li i bez nutnosti Vašeho souhlasu považovat provedené změny Zásad za zásadní, budeme Vás informovat prostřednictvím Alfreda a bude-li to nutné, vyžádáme si touto cestou rovněž Váš souhlas.