člen rodiny
SOLSOL

Podmínky užívání ALFRED.energy

Nejdůležitější informace, které obsahuje tato obchodní smlouva. Jednoduše a na rovinu:

Úvodní ustanovení:

Tyto podmínky užívání softwaru ALFRED.energy (dále jen „Podmínky užívání“) představují dohodu mezi vámi, jako uživatelem („vy“) a společností SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem v Brně, Zeleného 652/9, PSČ: 616 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 75143, jako provozovatelem („my“ nebo „SOLSOL“) služby ALFRED.energy (dále též jen „Alfred“). Vyjádřením vašeho souhlasu s těmito Podmínkami užívání se pro vás tyto Podmínky užívání stávají závazné.

Podmínky užívání jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění zveřejněné na internetové adrese https://alfred.energy/ a v mobilní aplikaci ALFRED.energy. Vyhrazujeme si právo na to, že Podmínky užívání můžeme kdykoli i bez udání důvodu změnit. O změněných či doplněných Podmínkách užívání vás budeme informovat před nabytím účinnosti jejich nového znění, a to zveřejněním jejich nového znění na internetových stránkách https://alfred.energy/ a současně v mobilní aplikaci ALFRED.energy.

Doporučujeme proto znění Podmínek pravidelně kontrolovat, protože dalším užíváním Alfreda potvrzujete, že s aktualizací Podmínek užívání souhlasíte. V případě, že s těmito Podmínkami užívání nebo s některým z ustanovení těchto Podmínek užívání nesouhlasíte, nebudete moct Alfredovy služby dále užívat ani k nim přistupovat.

Na některé naše služby se mohou vztahovat dodatečné obchodní podmínky nebo požadavky. Dodatečné obchodní podmínky vám jsou k dispozici spolu s příslušnými službami. Pokud tyto služby využijete, stávají se dodatečné smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi vámi a společností SOLSOL. V případě, že by došlo k rozporu mezi těmito Podmínkami užívání a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Registrace účtu a přístup ke službě

Přijetím těchto Podmínek užívání mezi námi vzniká smluvní vztah, díky kterému si zajistíte přístup ke službě Alfred. Alfred je totiž přístupný pouze registrovaným uživatelům po splnění technických předpokladů umožňujících připojení dané fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) k rozhraní Alfreda a po splnění dalších podmínek uvedených v těchto Podmínkách užívání.

Registrovat k Alfredovi můžete pouze FVE, která je ve vašem vlastnictví, příp. kterou oprávněně užíváte na základě jiného právního titulu (např. nájemní smlouvy). V případě, že takto vlastníte či užíváte více FVE, Alfred se bude starat o všechny vaše FVE, které k Alfredovi připojíte.

Registrací si vytvoříte váš uživatelský účet. Při registraci účtu musíte uvést úplné, přesné a pravdivé údaje a takto je udržovat po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu. V případě jakékoli změny vašich údajů jste povinni nám tuto změnu sdělit a údaje aktualizovat, a to přímo v aplikaci ALFRED.energy.

V některých případech za vás část registračního procesu může provést vaše instalační firma. Jedná se zejména o doplnění technických informací o instalovaném výkonu FVE, její poloze, orientaci a náklonu fotovoltaických panelů či kapacitě baterie. Tyto údaje pečlivě zkontrolujte, protože za jejich správnost pro užívání Alfreda již odpovídáte vy.

Zabezpečení účtu a přístupových údajů

Při volbě hesla radíme zvolit dostatečně silné heslo a přijmout odpovídající opatření k jeho ochraně, abyste předešli odcizení či jinému neoprávněnému zpřístupnění vašeho hesla a jeho zneužití třetími osobami. V této souvislosti velmi doporučujeme, abyste svoje přihlašovací údaje udržovali v tajnosti a nesdělovali je neoprávněným osobám. V případě, že svoje přihlašovací údaje zpřístupníte třetí osobě, vystavujete se riziku, že taková osoba bude pod vaším registrovaným účtem provádět změny v nastavení vaší FVE, služeb Alfreda či volby preferencí týkajících se vaší FVE apod. bez vašeho vědomí a souhlasu.

Po registraci účtu samozřejmě můžete udělit oprávnění k přístupu do vašeho účtu třetí osobě. Mějte ale na paměti, že veškerá činnost s vaším uživatelským účtem prováděná pod vašimi přihlašovacími údaji se považuje za vaši činnost, a tedy vy sami přebíráte plnou odpovědnost za všechny úkony, které jsou takto prováděny pod vašimi přihlašovacími údaji.

Dozvíte-li se o tom, že vaše přístupové údaje k Alfredovi byly zneužity, jste povinni nás o této skutečnosti bezodkladně informovat emailem na adresu alfred@alfred.energy, abychom vám mohli pomoci minimalizovat riziko škody. O totéž vás prosíme i v případě, pokud se dozvíte, že byly jakkoli zneužity či zveřejněny přístupové údaje třetí osoby.

Podmínky užívání

Alfred rád a dlouho poslouží. Zejména vám bude poskytovat služby vzdáleného řízení vaší FVE za účelem jejího dlouhého zdraví, efektivity a zlepšení její ekonomické návratnosti. Alfred umožní zejména:

 1. sledovat a ovládat vaši FVE;
 2. dohlížet nad jejím fungováním a co nejefektivnějším využíváním vyrobené elektrické energie;
 3. provádět diagnostiky vaší FVE;
 4. řídit efektivní nákup a prodej elektrické energie skrze vašeho obchodníka s energiemi.

Pokud chcete s Alfredem dosáhnout optimálních výsledků, je důležité, abyste k řízení vaší FVE nepoužívali žádné další nástroje umožňující řízení vaší FVE, ať již automatické či manuální. Každým takovým zásahem může dojít ke zkreslení výstupních dat vaší FVE, a tím i ke snížení kvality služeb, které vám Alfred poskytuje.

Alfred je tu výhradně k vašim službám. Proto se nám přijetím těchto Podmínek užívání zavazujete, že Alfreda nebo jakékoliv jeho části budete užívat výhradně pro svou vlastní potřebu. Zejména je zakázán prodej, pronájem softwaru či jakékoli formy šíření, kopírování nebo zprostředkování distribuce třetím stranám. Stejně tak se toto ustanovení týká i dat v tomto softwaru obsažených. Zakázány jsou rovněž jakékoliv zásahy do věcného nebo technického obsahu Alfreda. Rovněž je zakázáno jakékoli nakládání s autorskými právy nebo jiným právem duševního vlastnictví nad rámec licenčního ujednání dle těchto Podmínek užívání. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do našich práv a může být rovněž neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu aplikace ALFRED.energy.

Za vadné užití Alfreda se považuje jeho užití v rozporu s těmito Podmínkami užívání, podmínkami třetích osob nebo užití, které je v rozporu s právními předpisy.

Nakládání s vašimi daty

Údaje o Vaší FVE, uživatelském účtu a další informace a data (včetně osobních údajů) jsme oprávněni zpřístupnit třetí osobě jen v případech, je-li tak stanoveno či ujednáno

 1. právními předpisy;
 2. soudem nebo orgánem veřejné moci;
 3. za účelem ochrany našich oprávněných zájmů;
 4. vybraným smluvním partnerům – výrobcům či dodavatelům jednotlivých komponentů vaší FVE, našim instalačním a servisním partnerům, pojišťovnám a distributorům elektrické energie;
 5. v rámci zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR;
 6. zpřístupnění je ve vašem zájmu a je nezbytné pro řádný́ provoz Alfreda;
 7. zpřístupnění je nezbytné pro administraci vaší platby za služby.

Podrobnosti o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a údaji o Vaší FVE Vám sdělujeme v našich Zásadách o zpracování osobních údajů.

Cena za využívání služeb Alfreda

Cenu služeb Alfreda stanovujeme ceníkem („ceník“), v němž je mimo jiné uvedena doba platnosti ceníku. Jeho případnou změnu vám oznámíme v předstihu vždy na webu služby https://alfred.energy/ a v aplikaci ALFRED.energy, či jinou formou elektronické komunikace. Není-li sjednáno jinak, cena za Alfredovy služby se platí v měně CZK nebo EUR.

Při první registraci služby můžete využít slevový kupón, pokud jste ho obdrželi od osoby, která prováděla instalaci vaší FVE, a to až do výše 100 % ceny služby na dané období. V průběhu trvání smluvního vztahu vám rovněž umožníme přecházet mezi jednotlivými formami měsíčního předplatného zahrnující různé typy služeb. Bližší podmínky jsou upraveny na webu služby https://alfred.energy/.

Při první registraci vám bude umožněno přihlášení v tzv. trial režimu dle podmínek stanovených pro dané období. Užívání Alfreda v dočasném trial režimu není zpoplatněno.

Jste-li jako uživatel v postavení spotřebitele, bude Vám před objednáním Alfreda sdělena cena, za níž bude služba poskytována, a údaje o veškerých daních a poplatcích a doba trvání objednávané služby. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Toto právo však nemáte, pokud nám při objednávce služby poskytnete výslovný dobrovolný souhlas s tím, abychom vám poskytli přístup k objednávané službě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení. V takovém případě vaše právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě zaniká.

Licenční ujednání

Tímto vám poskytujeme nevýhradní a nepřevoditelné právo užít software ke službě Alfred, a to:

v souladu s dalšími podmínkami těchto Podmínek užívání („Licence“). Licence se poskytuje pouze k těm způsobům užití, které:

Práva vyplývající z Licence k softwaru nesmíte postoupit na třetí osoby ani udílet dílčí Licence či Podlicence, jakkoli je zatěžovat ani poskytnout práva k nim třetím osobám ani žádnou jejich část převést na třetí osoby jakýmkoliv jiným způsobem (tímto není vyloučen přechod práv vyplývajících z Licence k softwaru na vašeho právního nástupce).

Odměna za udělení Licence je již zahnuta v Ceně služeb Alfreda.

Užíváním nástroje Alfred se dále zavazujete dodržovat aktuálně platné smluvní podmínky třetích stran, např. smluvní podmínky společnosti Apple, Microsoft, Google a dalších třetích stran, jejichž aplikace využíváme k provozu Alfreda.

V případě porušení těchto Podmínek užívání či za jinak vadné užívání Alfreda bude váš účet trvale zablokován, včetně zablokování vaší IP adresy bez další možnosti aktivace. Také vám zanikne nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za nevyčerpané období užívání Alfreda, která nám v takovém případě náleží jako smluvní pokuta za porušení vašich povinností stanovených těmito Podmínkami užívání. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen.

Ujednání o odpovědnosti

Alfreda vám poskytujeme bez jakýchkoliv záruk a tak-jak-je (anglicky AS-IS).

Práva z vadného plnění

Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli vady Alfreda ani jím poskytované služby. To se týká zejména odpovědnosti za úplnost, správnost, přesnost, spolehlivost, obsah a funkčnost softwaru a dat, která jsou v něm obsažena.

Ujednáním o vyloučení naší odpovědnosti dle výše uvedeného nejsou dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2016, občanského zákoníku („občanský zákoník“), o odpovědnosti za škodu, příp. dalších obecně závazných právních předpisů, která mají přednost před ujednáním o vyloučení odpovědnosti dle výše uvedeného. Pokud by vám na základě těchto kogentních ustanovení vzniklo právo z vadného plnění, jste povinni vůči nám takové právo uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od projevení vady, jinak takové právo zaniká.

SOLSOL v žádném případě neodpovídá zejména:

Odpovědnost za újmu

Informace získané z aplikace Alfred mají výhradně informativní charakter a její užívání je výhradně na vaše vlastní nebezpečí. Užíváním služeb, které jsou vám zpřístupněny Alfredem, vám nevznikají žádná práva na náhradu jakékoli újmy, s výjimkou odpovědnosti SOLSOL za újmu vzniklou na vašem majetku, k níž dojde v příčinné souvislosti s řízením vaší FVE prostřednictvím Alfreda, to však pouze do výše nepřekračující zůstatkovou hodnotu střídače. SOLSOL odpovídá za újmu dle předchozí věty pouze za podmínky, že s FVE nebyla prováděna žádná jiná manipulace (tj. že nebyly realizovány žádné jiné příkazy k činnosti FVE z jiného zařízení) než manipulace přes Alfreda.

Rovněž si dovolujeme upozornit, že v rozsahu, v jakém to umožňuje kogentní zákonná právní úprava, neodpovídá SOLSOL za jakoukoli jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, a to ani v podobě zadostiučinění, ušlého zisku ani jiné následné či nepřímé škody, vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním Alfreda nebo služeb poskytovaných v rámci Alfreda. To se týká i realizovaného nákupu a prodeje elektrické energie, obsahu materiálu Alfreda nebo v souvislosti s ním. Dále se zřeknutí odpovědnosti vztahuje na škody vzniklé z důvodu jeho nefunkčnosti, resp. odpovědnost SOLSOL za takto vzniklou újmu se v plném rozsahu vylučuje a vy se jejího uplatnění v plném rozsahu vzdáváte.

SOLSOL dále neodpovídá za obsah webových stránek, který je dostupný prostřednictvím Alfreda, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na webových stránkách či v mobilní aplikaci Alfreda. SOLSOL dále neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých se můžete připojit na jakékoli stránky SOLSOL, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

SOLSOL také neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na těchto stránkách či mobilní aplikaci, ani není účastníkem žádných právních vztahů, které uzavřete s těmito třetími osobami. SOLSOL rovněž neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na těchto stránkách či mobilní aplikaci.

Omezení přístupu a aktualizace softwaru

Vyhrazujeme si právo kdykoli, dle našeho uvážení a bez předchozího upozornění, vydat nové verze softwaru (včetně změn funkcí nebo rozhraní) tak, aby nahradily dříve vydané verze softwaru nebo aktualizovaly jeho obsah. Za tímto účelem jsme oprávněni dočasně omezit či dočasně zcela pozastavit Alfredovu funkčnost.

Dále jsme oprávněni kdykoli, dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, odmítnout nebo odstranit z Alfreda jakýkoli obsah, funkcionalitu, službu nebo její část, přerušit nebo ukončit provoz Alfreda.

Obchodní sdělení

Udělením vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nám umožníte zasílat vám obchodní sdělení týkající se nejen našich produktů a služeb, ale i produktů a služeb našich obchodních partnerů, které bezprostředně nesouvisejí s užíváním Alfreda. Tento váš souhlas jste oprávněni kdykoliv vzít zpět, a to buď přímo v nastavení vašeho účtu v Alfredovi nebo postupem uvedeném v obchodním sdělení zaslaném na vaši e-mailovou adresu.

Produkty a služby třetích stran

Také si dovolujeme upozornit, že určité části softwaru Alfred mohou být propojeny s jedním nebo více produkty nebo službami třetích stran, aniž bychom měli jakoukoli kontrolu nad těmito produkty nebo službami třetích stran. V případě používání takovýchto produktů nebo služeb třetích stran jste povinni řídit se podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů třetí strany, na což vás Alfred samozřejmě upozorní.

Přistoupením k těmto Podmínkám užívání souhlasíte s tím, že za účelem použití produktů nebo služeb třetích stran může být nezbytné sdílení osobních údajů a/nebo dat se třetími stranami. V tomto případě se třetí strana stane správcem osobních údajů a tyto osobní údaje budou zpracovány podle zásad ochrany soukromí třetích stran.

V této souvislosti si vás také dovolujeme upozornit, že nepřijímáme žádnou odpovědnost ani záruky na produkty nebo služby třetích stran v souvislosti s jejich funkčností, bezpečností a používáním. Z tohoto důvodu vám vůči nám nevznikají žádné nároky. Z toho důvodu musí veškeré vaše nároky směřovat výhradně vůči této třetí straně.

Doba trvání smluvního vztahu

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna smluvní vztah založený těmito Podmínkami užívání kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět. Smluvní vztah zaniká, není-li v těchto Podmínkách užívání stanoveno jinak, posledního dne kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Vám na vaši emailovou adresu, kterou máte uvedenou v aplikaci ALFRED.energy a nám na emailovou adresu uvedenou níže.

V případě, že smluvní vztah vypovídáme my z důvodu vašeho prodlení, příp. jiného porušení těchto Podmínek užívání či porušení právních předpisů, smluvní vztah zaniká okamžikem účinnosti výpovědi. Ten nastává dnem, kdy je vám výpověď doručena způsobem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku.

Okamžikem zániku smluvního vztahu jsme oprávněni zablokovat a dále znepřístupnit váš uživatelský účet.

Váš účet jsme rovněž oprávněni zrušit v případě, že po dobu 6 měsíců bude tento účet neaktivní. Za neaktivní se považuje stav, kdy nereagujete na naše výzvy související s užíváním služby (tzn. pokud vás vyzveme e-mailem k nějaké akci pro potvrzení aktivního používání vašeho účtu a vy tak neučiníte po dobu 6 měsíců) nebo v případě, kdy FVE související s vaším účtem není aktivní (typicky je odpojená či zrušená). V takovém případě jsme oprávněni zrušit všechny vaše účty, které jsou na danou FVE navázány. V případě zrušení posledního uživatelského účtu, který souvisí s danou FVE, se ukončuje i smluvní vztah mezi vámi a námi, čímž zaniká i vaše povinnost platit za služby Alfreda související s touto FVE.

Ukončením smluvního vztahu však nezaniká vaše povinnost zaplatit za využívání Alfreda za dobu, po kterou vám byly služby poskytovány, avšak nebyly z vaší strany zaplaceny.

Viry

Děkujeme, že berete na vědomí, že služby Alfreda užíváte výhradně na vlastní odpovědnost. Odpovídáte tedy za vlastní nastavení příslušných informačních technologií, počítačového programu a platformy pro přístup k Alfredovi a měli byste používat vlastní antivirový software. My v žádném případě neodpovídáme za viry nebo jiný technologicky škodlivý materiál, k jejichž přenosu by došlo při užívání Alfreda.

Alfreda také nesmíte zneužívat k vědomému zavedení viru, trojského koně nebo jakéhokoli jiného škodlivého materiálu ani jakkoli jinak Alfreda poškodit nebo zneužít. Rovněž jste povinni přijmout rozumná bezpečností opatření, aby Alfred nebyl ohrožen žádným škodlivým materiálem. V SOLSOL děláme vše pro to, aby byl Alfred spolehlivý, transparentní a dodán bez jakéhokoliv škodlivého programu. Pokud zjistíme, že došlo k jakémukoli narušení programu, vyvineme maximální úsilí k jeho co nejrychlejšímu opravení.

Pokud vám záleží na zdraví vaší FVE, doporučujeme pro maximální prevenci a bezpečné používání, aby každý uživatel prováděl pravidelné aktualizace Alfreda, kdykoliv je vydána nová verze s bezpečností záplatou.

Práva duševního vlastnictví:

Veškerý obsah Alfreda je chráněn autorským právem. Používáním služeb a přístupem do Alfreda nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje, s výjimkou Licence v rozsahu uvedeného v těchto Podmínkách užívání. Rovněž nejste oprávněni užívat názvy a loga Alfred / ALFRED.energy a / nebo SOLSOL. Veškeré názvy a loga, které software zobrazuje jsou naším výlučným vlastnictvím. Proto používání Alfreda nesmí být žádným způsobem interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva používat obchodní názvy nebo ochranné známky zobrazené softwarem (pokud jsou k dispozici) nad rámec oprávnění dle těchto Podmínek užívání.

Ochrana osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů SOLSOL stanoví podmínky, za kterých zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli a které shromažďujeme a ukládáme. Používáním Alfreda souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a odpovídáte za jejich správnost a aktuálnost.

Zásady ochrany osobní údajů se nachází:

Rozhodné právo:

Tyto Podmínky užívání a smluvní vztah založený těmito Podmínkami užívání se řídí právním řádem České republiky. Pro případ soudního sporu se sjednává jako výlučná místní příslušnost soudu, v jehož obvodu má sídlo společnost SOLSOL.

Závěrečná ustanovení

Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo jakékoliv ustanovení těchto Podmínek užívání (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání. Neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek bude nahrazen takovým novým platným, vymahatelným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto Podmínek užívání (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

Naše kontaktní údaje: SOLSOL s.r.o., IČO: 293 60 391, se sídlem Zeleného 652/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75143, email: alfred@alfred.energy.

Tyto Podmínky užívání jsou platné a účinné od 27. listopadu 2023.

V Brně dne 20. listopadu 2023.

SOLSOL s.r.o.